bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje i zamówienia

...

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o uniewaznieniu

10.09.2018

Gołdap, dn. 10.09.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 500,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.  

Z poważaniem

Piotr Wasilewski,

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Informacja z otwarcia ofert

03.09.2018

Gołdap, dn. 03.09.2018 r.

 Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

17.08.2018

Ogłoszenie nr 605060-N-2018 z dnia 2018-08-17 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - informacja o unieważnieniu

31.07.2018
Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert

19.07.2018

Gołdap, dn. 19.07.2018 r.

 

Informacja

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

18.07.2018

Ogłoszenie nr 500169294-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. GOŁDAP: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 500167566-N-2018 Data: 17/07/2018 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

18.07.2018

Ogłoszenie nr 500167566-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 570961-N-2018

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.07.2018

Gołdap, dn. 10.07.2018 r.

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 583658-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

04.07.2018

Ogłoszenie nr 583658-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Informacja z otwarcia ofert

28.06.2018

Gołdap, dn. 26.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry”

Ogłoszenie o unieważnieniu nr 500130484

11.06.2018

Gołdap, dn. 11.06.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579           ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości               77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

Z poważaniem

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Ogłoszenie nr 500130484-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 561525-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową wiatrołapu, budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski dwuspadowy (stropodach) kryty papą. Dane liczbowe po zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie : Pz - 48,1m², V – 157,24m³, Pu – 32,93m² Inwestycja realizowana na działce o nr. geodezyjnym :257/3 obręb Kośmidry w m.Kośmidry, gmina Gołdap. Kategoria obiektu budowlanego IX. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych : ziemnych , rozbiórkowych, betonowania, zbrojarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkowych, wykonania pokrycia dachowego , roboty instalacyjne hydrauliczne , instalacyjne kanalizacyjne, instalacji elektrycznych i zakupu mebli. Uwaga ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje takich robót jak: roboty rozbiórkowe z wywiezieniem i utylizacją gruzu po za zakresem okreslonych w przedmiarze robót, wykonania i rozbiórki ogrodzenia placu budowy, wykonania ocieplenia i elewacji budynku, wykonania przyłączy wod-kan, białego montażu, drobnych robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach wykonawczych - załącznik nr 8, do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ i w przedmiarach robót - załącznik nr 10 i 11 do SIWZ (stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienia kierownika robót budowlanych, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), - utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., - ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.), II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7   Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332200-6, 45310000-3, 45260000-7, 45262500-6, 45261210-9, 45450000-6, 45231300-8, 45111300-1 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ   IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

Informacja z otwarcia ofert

11.06.2018

Gołdap, dn. 11.06.2018 r.

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap   Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zgodnie z art 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu 08.06.2018 r. o godz. 10:15 w tut. Fundacji, informuje że:  

  1. a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 53 000 zł brutto

 

  1. b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 08.06.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Dom-Kefas-i-hik Dominik Dąbrowski
  2. Armii Krajowej 40, 19-500 Gołdap

za cenę ofertową w wysokości 77 870,19 zł brutto i 60-cio miesięcznym terminem gwarancji

Z poważaniem

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

11.06.2018

Ogłoszenie nr 570961-N-2018 z dnia 2018-06-11 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne w miejscowościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu. Ogłoszenie nr 500128366-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

07.06.2018

Gołdap, dn. 07.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1)    ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”, a dotyczącej odpowiednio zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach i Wiłkajciach, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w ww. częściach postepowania podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1pkt. 12) Ustawy Pzp, i jego oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89  ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Informacja o unieważnieniu

07.06.2018

Gołdap, dn. 07.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1)    ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie       i Kośmidry”, a dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną           w Babki, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w ww. postepowaniu podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1             pkt. 12) Ustawy Pzp, i jego oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89  ust. 4 ww. Ustawy.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu GołdapOpublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 3 392