bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje i zamówienia

...

Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie nr 561525-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

21.05.2018

Ogłoszenie nr 561525-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry” - części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babka

21.05.2018

 Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry” - części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach,

Ogłoszenie nr 500103883-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

11.05.2018

Ogłoszenie nr 500103883-N-2018 z dnia 11-05-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu

11.05.2018

Gołdap, dn. 11.05.2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części 4 dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 11 maja br. o godz. 10.00, do wydzielonej 4 części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

   

Informacja z otwarcia ofert

11.05.2018

Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry”

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.05.2018

Gołdap, dn. 07.05.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie           art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.     poz. 1579 ze zm.), informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry” oferta złożona do części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach, przez:

RICOLAND – DOM Renata Górska z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ulicy Papiernia 4E  

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 45 510,00 zł brutto
  • okres gwarancji – 48 miesięcy

  W przedmiotowej 1 części postępowania, wpłynęła 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu, której przyznana została  następująca punktację w kryteriach oceny ofert oraz  łączna punktacja:  

Nr oferty Kryterium cena (maks. 60 pkt.) Kryterium gwarancja (maks. 40 pkt.)   Łączna punktacja
1 60 40 100

 

Z poważaniem

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

26.04.2018

 Ogłoszenie nr 551111-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

26.04.2018

 Ogłoszenie nr500092217-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu

26.04.2018

  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, w części II i III, dotyczących odpowiednio zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjna w Wilkasach oraz w Wiłkajciach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”

25.04.2018

 Informacja z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”

Informacja o unieważnieniu

25.04.2018

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części IV dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10.00, do wydzielonej IV części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.

Ogłoszenie nr 542131-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

09.04.2018

 Ogłoszenie nr 542131-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Oferty pracy

03.03.2018

31.03.2018 - Informujemy nabór na poniższe stanowiska został zakończony 14.03.2018 

Aktualne oferty pracy (03.2018 r.):

Kryteria rekrutacji w szkołach - zarządzenie

09.02.2018

Zarządzenie nr 5 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 - zarządzenie

09.02.2018

Zarządzenie nr 6 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu GołdapOpublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Piotr Wasilewski
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 916