bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”

25.04.2018

Gołdap, dn. 25.04.2018 r. Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry” Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, zgodnie z art 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) niezwłocznie po otwarciu ofert w  ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu 25.02.2018 r o godz. 10:15 w siedzibę tut. Fundacji, informuje że:

  1. a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 199 998,73 zł brutto z czego:

Część I Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach 47 699,70 zł Część II – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach 27 703,18 zł Część III – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach – 34 497,61 Część IV – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach – 90 098,24

  1. b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj.: do 25.04.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

  Część I

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 RICOLAND – DOM ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki 45 510,00 48 miesięcy

  Część II

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 RICOLAND – DOM ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki 34 440,00 48 miesięcy

    Część III  

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 RICOLAND – DOM ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki 36 900,00 48 miesięcy

  Część IV

W wymaganym terminie składania ofert do część IV zamówienia nie złożono żadnej oferty.  

Z poważaniem Piotr Wasilewski

Załączniki: informacja z otwarcia ofert


Uwaga! W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 Usyawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przekazania ww. informacji albo zamieszczenia jej na stronie internetowej, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.    

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 25.04.2018

Dokument oglądany razy: 156
« inne aktualności