bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

08.11.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –
„Aktywna tablica”

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Adres: ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie ze specyfikacją poniżej:

1. Nazwa i ilość oferowanych urządzeń

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna 1
2 tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym 2
3 projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy 1
4 Zestaw głośników 4
6 Monitor interaktywny 1
7 Uchwyty do projektora 2
2. Wymagania techniczne i funkcjonalne do powyższych urządzeń:
Tablica interaktywna + projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy + zestaw głośników
Tablica interaktywna
• Tablica interaktywna obsługiwana pisakiem, własnym palcem lub dowolnym innym przedmiotem
• Powierzchnia tablicy – magnetyczna, matowa, porcelanowa lub ceramiczna, suchościeralna,, o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do czyszczenia,
• Jednoczesna praca kilku osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na strefy.
• Wymagany system operacyjny – Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
• Komunikacja bezprzewodowa (opcjonalnie)
• Oprogramowanie – funkcjonalne i intuicyjne, np. rozpoznawanie pisma odręcznego, pisanie na filmie, zrzuty video, szybkie rysowanie figur geometrycznych, posiada bogatą bibliotekę załączników do nauki przedmiotów szkolnych
Projektor
• Natężenie światła od 2700 lumenów
• Wysoki kontrast

• Żywotność lampy w granicach 10000 h w trybie eko

Tablica interaktywna z projektorem – wymagania Tablicy interaktywnej oraz projektora.

Głośniki
• Moc do 40W
• Złącza micro USB, mini USB, HDMI, USB,
• Wejście uniwersalne, mikrofonowe
• Regulacja głośności

Monitor interaktywny
Monitor interaktywny o przekątnej minimum 55” (dodatkowym atutem będzie 65”) z wbudowanym systemem Android bądź innym umożliwiającym samodzielną pracę i korzystanie z internetu.

Uchwyty do projektora
Uchwyt do projektora ultraogniskowego sufitowy

Ponadto urządzenia:
1) posiadają deklarację CE;
2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
5) są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata
3. Warunki dostawy, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoły: Szkoła Podstawowa w Jabłońskich oraz Szkoła Podstawowa w Boćwince), montaż i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie użytkowników, wg poniższych wytycznych:
• dostarczenie urządzeń do szkół:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
Adres: Jabłońskie 12, 19-500 Gołdap
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna 1
2 Projektor lub projektor ultraogniskowy 1
3 Zestaw głośników 2
4 Monitor interaktywny 1

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Boćwince
Adres: Boćwinka 13, 19-500 Gołdap
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym 2
2 Uchwyty do projektora 2
3 Zestaw głośników 2

Opcjonalnie:
• zamontowanie (zainstalowanie, uruchomienie i zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą szkolną) tablicy interaktywnej we wskazanej przez Zamawiającego sali
• przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem:
a) poczty, kuriera - pod adres: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap
lub
b) wysłana mailowo na adres prezes@frrg.pl
- do dnia 17.11.2017 do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
21 dni od dnia złożenia zamówienia
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby do kontaktu: Piotr Wasilewski
adres e-mail: prezes@frrg.pl,
telefon: +48 530 839 829
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy


OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………...............................................................................................…………

Adres Oferenta: …………………………………………………................................................................................................…………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………….....................................................................................…………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………….………...............................................................................................……………………………………………

adres e-mail: ………………………………….……………...................................................................................................………………………………………….
odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla szkół dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:


Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja
oprogramowania)
Ilość Jednostkowa cena netto PLN VAT
% Wartość netto PLN Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Razem

Szkolenie i montaż:

2. Gwarancja:

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

3. Deklaruję ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
• cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
• spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
• uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
• uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
• posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
• zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od dnia złożenia zamówienia.

......................................................... ...........................................................................
/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta/


Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.


......................................................... ...........................................................................
/data i miejsce/ /pieczęć i podpis/y oferenta/

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 08.11.2017

Dokument oglądany razy: 431
« inne aktualności