bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry” - części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babka

21.05.2018

RICOLAND - DOM

Renata Górska

Papiernia 4E

16-400 Suwałki

 Gołdap, dn. 21.05.2018 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry” - części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach,

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, zawiadamia o cofnięciu czynności wyboru oferty najkorzytsniejszej z dnia 7 maja 2018 r. dotyczącego części zamówienia oznaczonej jako cześć 1 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną  i rekreacyjna w Babkach.

U Z A S A D N I E N I E  

Zamawiający – Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, realizuje niniejsze postępowanie, w oparciu o art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w tzw. „procedurze odwróconej”, co oznacza, że winien najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przy czym Zamawiający z uwagi na złożenie przez firmę RICOLAND – DOM Suwałki, wraz z ofertą części dokumentów w zakresie spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, pominął element wezwania Wykonawcy, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy PZP do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.        

Załączniki:

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 21.05.2018

Dokument oglądany razy: 136
« inne aktualności