bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

07.06.2018

  Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 521131-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frreg.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat rekreacyjnych drewnianych w miejscowościach Babkach, Wilkasach, Wiłkajciach i Kośmidrach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach Część II – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach Część III – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach Część IV – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych), odpowiednio dla każdej z wydzielonych części postepowania, stanowiących załączniki do SIWZ, dostępnej na stronie internetowej zamawiającego - http://frrg.pl/bip/index.php Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienia kierownika robót budowlanych, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), - utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., - ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.), II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4   Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45112723-9 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach
Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: części 1 postępowania została unieważniona w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Pzp, i jego oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 4 ww. Ustawy.

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ   IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 07.06.2018

Dokument oglądany razy: 200
« inne aktualności