bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kryteria rekrutacji w szkołach - zarządzenie

09.02.2018

Zarządzenie nr 5 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
z dnia 31 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap

Na podstawie art. 154 ust. 3, art. 131, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej na dany rok szkolny brane jest po uwagę w pierwszym etapie rekrutacyjnym kryterium zamieszkania zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie podstępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dana szkoła publiczna dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
§ 3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.;
2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych – 5 pkt.;
3) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 2 pkt.
§ 4. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 3., rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają odpowiednie oświadczenie, które dołączają do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
§ 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie podstępowania rekrutacyjnego, o pierwszeństwie przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki.
§ 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap na dany rok szkolny brane są pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacyjnym kryterium zamieszkania zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
§ 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie podstępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dany oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
§ 8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap, ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
1) Kandydat odbywający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub kandydat mający ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego – 5 pkt,
2) Zatrudnienie dwojga rodziców (opiekunów prawnych), prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej - 3 pkt,
3) Rodzeństwo dziecka, które kontynuować będzie edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej – 3 pkt,
4) Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt,
5) Pobieranie przez rodziców (opiekunów prawnych) nauki w trybie dziennym – 1 pkt.
§ 9. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 8., rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają odpowiednie oświadczenie, które dołączają do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
§ 10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie podstępowania rekrutacyjnego, o pierwszeństwie przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki.
§ 11.Tracą moc zarządzenia:
Zarządzenie nr 1 Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap,
Zarządzenie nr 2 Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 09.02.2018

Dokument oglądany razy: 274
« inne aktualności