Harmonogram rekrutacji 2018-2019

Zarządzenie nr 6 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 Na podstawie 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

Par. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Par. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galwieciach,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boćwince,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich.

Par. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Prezesa Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap z dnia 31 stycznia 2018 roku

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 05.03.2018 r.

26.03.2018 r.

do godz. 1500

25.06.2018 r.

29.06.2018 r.

do godz. 1500

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
do 29.03.2018 r. do 04.07.2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2018 r.

godz. 1400

11.07.2018 r.

godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.04.2018 r.

25.04.2018 r.

do godz. 1300

11.07.2018 r.

16.07.2018 r.

do godz. 1300

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2018 r.

godz. 1200

17.07.2018 r.

godz. 1200