Informacja o unieważnieniu

Gołdap, dn. 26.04.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, w części II i III, dotyczących odpowiednio zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjna w Wilkasach oraz w Wiłkajciach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Z poważaniem

Piotr Wasilewski

Załączniki: 

informacja o unieważnieniu