Informacja o unieważnieniu

Gołdap, dn. 25.04.2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1) ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części IV dotyczącej zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach, postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie       i Kosmidry”, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert, który upłynął w dniu 25 kwietnia br. o godz. 10.00, do wydzielonej IV części zamówienia, nie złożono żadnej oferty.

 

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski

 

Załączniki:

Ogłoszenie nr 500091720 – unieważnienie IV części postępowania

Informacja o unieważnieniu