INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gołdap, dn. 10.07.2018 r.

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie       art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.       poz. 1579 ze zm.), informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

oferta złożona do części 1 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Babkach, przez: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

 z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A

 

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 36 356,63 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu

Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena

[maks. 60 pkt]

Gwarancja

[maks. 40 pkt]

 

1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Gołdapi

60,00 40,00 100,00

 

oferta złożona do części 2 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Wilkasach, przez: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 34 257,20 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu

Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena

[maks. 60 pkt]

Gwarancja

[maks. 40 pkt]

 

1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Gołdapi

60,00 40,00 100,00

 

oferta złożona do części 3 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Wiłkajciach, przez: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi

z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 36 598,53 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu

Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena

[maks. 60 pkt]

Gwarancja

[maks. 40 pkt]

 

1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Gołdapi

60,00 40,00 100,00

 

oferta złożona do części 4 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Kośmidrach, przez: 

Mieczysława Markowskiego

Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski

z siedzibą w Gołdapi (19-500) Osiedle Emilii Plater 10

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 92 786,37 zł brutto
  • okres gwarancji – 60 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu

Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena

[maks. 60 pkt]

Gwarancja

[maks. 40 pkt]

 

1 Mieczysław Markowski

Zakład Ogólnobudowlany

60,00 40,00 100,00

 

Z poważaniem

Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty