Przypominamy: Konkurs fotograficzny „Gołdap – Mazurski Zdrój”

Weź udział w fotograficznym konkursie „Gołdap – Mazurski Zdrój” i wygraj nagrody finansowe.

Możesz wystartować w kategoriach:

 1. Atrakcje Gminy Gołdap,
 2. Ludzie i wydarzenia Gminy Gołdap.

W każdej z kategorii  przewidziano nagrody:

 1. I nagroda – 600 zł brutto
 2. II nagroda – 300 zł brutto
 3. III nagroda – 200 zł brutto

Zgłoszenia można przesyłać od 1 marca do 31 lipca 2018 r. Prace laureatów oraz inne wybrane przez organizatorów zostaną opublikowane na stronach internetowych i wykorzystane w promocji regionu Gołdapi.

CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy wypełnić i dostarczyć właściwy formularz konkursowy. Zdjęcia w wersji cyfrowej można dostarczyć na adres Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (Plac Zwycięstwa 16) lub wysłać przez Internet narzędziem We Transfer na adres poczta@frrg.pl do 31 lipca 2018 r.

Formularze oraz Regulamin Konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap lub pobrać ze stron www.uzdrowiskogoldap.pl, www.frrg.pl.

Celem Konkursu jest promocja lokalnych fotografów – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

DODATKOWE INFORMACJE

Wymagania techniczne zdjęć

 • Rozdzielczość zdjęć powinna wynosić minimalnie 3000X2000 pikseli, 300 DPI.
 • Zdjęcia mogą być już wcześniej opublikowane w dowolnej formie.
 • Do konkursu można zgłaszać prace wykonane do 5 lat wstecz.

Dokumenty do pobrania:

 

Jak wysłać zdjęcia przez We Transfer?

 1. Wejdź na stronę wetransfer.com
 2. Zaznacz „Take me to free”
 3. Zaznacz “I Agree”
 4. Następnie wykonaj czynności:

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap. Działanie w 2018 roku jest współfinansowane ze środków Gminy Gołdap.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO informujemy, że

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap z siedzibą w Gołdapi, przy placu Zwycięstwa 16, NIP: 8471389272, adres e- mail: poczta@frrg.pl, telefon: 87 615 20 90, zwana dalej Administratorem lub Fundacją.

Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą, aby:

 • dokonać selekcji wniosków o udział w konkursie,
 • ocenić zdjęcia (poprzez powołanie komisji konkursowej),
 • potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku,
 • podjąć decyzję w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania nagrody,
 • wypłacić nagrodę,
 • promować Fundację wobec innych potencjalnych uczestników konkursu,

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • potrzeba podjęcia czynności, na Twój wniosek, zmierzających do zawarcia i wykonania umowy (realizacja konkursu fotograficznego) w zakresie danych przekazanych we wniosku (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • nasz uzasadniony interes – w zakresie przetwarzania koniecznego do weryfikacji spełnienia warunków udziału w konkursie, a także w zakresie ochrony naszych praw w przypadku podania nieprawdy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przechowywania danych osobowych
Po zakończeniu konkursu i wypłaty nagród, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do ochrony naszych praw na wypadek podania nieprawdy, nie dłużej niż 5 lat od momentu zakończenia roku sprawozdawczego.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym (właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych) dostawcom lub usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna a także sponsorom Fundacji (np. Gmina Gołdap) w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego. Dostawcy i usługodawcy przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację –
  w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora o ile to technicznie możliwe. Omawiane prawo przysługuje Ci tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Zautomatyzowane podejmowania decyzji
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.