Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

 

Ogłoszenie nr 500127962-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521131-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.frreg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat rekreacyjnych drewnianych w miejscowościach Babkach, Wilkasach, Wiłkajciach i Kośmidrach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach Część II – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach Część III – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach Część IV – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych), odpowiednio dla każdej z wydzielonych części postepowania, stanowiących załączniki do SIWZ, dostępnej na stronie internetowej zamawiającego – http://frrg.pl/bip/index.php Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : – zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, – wykonania inwentaryzacji powykonawczej, – ustanowienia kierownika robót budowlanych, – organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), – utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, – uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., – ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.),

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45112723-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

części 1 postępowania została unieważniona w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w ww. postępowaniu podlega wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Pzp, i jego oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 4 ww. Ustawy.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.