ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu Aktywna Tablica

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Docx – AKTYWNA TABLICA ZAPYTANIE OFERTOWE

Pdf – AKTYWNA TABLICA ZAPYTANIE OFERTOWE

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Adres: ul. Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

II.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego    programu   rozwijania   szkolnej    infrastruktury    oraz   kompetencji   uczniów   i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie ze specyfikacją poniżej:

1.     Nazwa i ilość oferowanych urządzeń

 

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna 1
2 tablica interaktywna z projektorem ultraogniskowym 2
3 projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy 1
4 Zestaw głośników 4
6 Monitor interaktywny 1
7 Uchwyty do projektora 2
 1. Wymagania techniczne i funkcjonalne do powyższych urządzeń:

Tablica interaktywna + projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy + zestaw głośników

Tablica interaktywna

 • Tablica interaktywna obsługiwana pisakiem, własnym palcem lub dowolnym innym przedmiotem
 • Powierzchnia tablicy – magnetyczna, matowa, porcelanowa lub ceramiczna, suchościeralna,, o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, łatwa do czyszczenia,
 • Jednoczesna praca kilku osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na
 • Wymagany system operacyjny – Windows XP/Vista/7/8/10, Mac, Linux
 • Komunikacja bezprzewodowa (opcjonalnie)
 • Oprogramowanie – funkcjonalne i intuicyjne, np. rozpoznawanie pisma odręcznego, pisanie na filmie, zrzuty video, szybkie rysowanie figur geometrycznych, posiada bogatą bibliotekę załączników do nauki przedmiotów szkolnych

Projektor

 • Natężenie światła od 2700 lumenów
 • Wysoki kontrast
 • Żywotność lampy w granicach 10000 h w trybie eko

Tablica interaktywna z projektorem – wymagania Tablicy interaktywnej oraz projektora.

Głośniki

 • Moc do 40W
 • Złącza micro USB, mini USB, HDMI, USB,
 • Wejście uniwersalne, mikrofonowe
 • Regulacja głośności

Monitor interaktywny

Monitor interaktywny o przekątnej minimum 55” (dodatkowym atutem będzie 65”) z wbudowanym systemem Android bądź innym umożliwiającym samodzielną pracę i korzystanie z internetu.

Uchwyty do projektora

Uchwyt do projektora ultraogniskowego sufitowy

Ponadto urządzenia:

 • posiadają deklarację CE;
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
 • są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy  niż    2 lata

3. Warunki dostawy, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoły: Szkoła Podstawowa w Jabłońskich oraz Szkoła Podstawowa w Boćwince),  montaż  i  uruchomienie   urządzeń   oraz   przeszkolenie   użytkowników, wg poniższych wytycznych:

 • dostarczenie urządzeń do szkół:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
Adres: Jabłońskie 12, 19-500 Gołdap

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna 1
2 Projektor lub projektor ultraogniskowy 1
3 Zestaw głośników 2
4 Monitor interaktywny 1

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Boćwince
Adres: Boćwinka 13, 19-500 Gołdap

Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym 2
2 Uchwyty do projektora 2
3 Zestaw głośników 2

 

Opcjonalnie:

 • zamontowanie (zainstalowanie, uruchomienie i zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą szkolną) tablicy interaktywnej we wskazanej przez Zamawiającego sali
 • przeszkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie  funkcji  i  obsługi  zakupionych  urządzeń i oprogramowania w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • Wiedza i    doświadczenie    pozwalające    na    realizację    zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na  formularzu  załączonym  do  niniejszego  zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

V.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem:

 1. a) poczty, kuriera – pod adres: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap

lub

 1. b) wysłana mailowo  na  adres prezes@frrg.pl

– do dnia 17.11.2017 do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VI.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

21 dni od dnia złożenia zamówienia

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

VIII.      DODATKOWE INFORMACJE

Osoby do kontaktu: Piotr Wasilewski

adres e-mail: prezes@frrg.pl,

telefon: +48 530 839 829

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

OFERTA

 

Nazwa  Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

 

Adres  Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

 

Numer  telefonu: ………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

 

adres  e-mail: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla szkół dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja

oprogramowania)

 

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN VAT

%

Wartość netto PLN Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Razem

 

Szkolenie i montaż:

 

 1. Gwarancja:

 

Urządzenie: ………………………………………………………………………………..…………..……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

Urządzenie: ………………………………………………………………………………..…………..……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

Urządzenie: ………………………………………………………………………………..…………..……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

Urządzenie: ………………………………………………………………………………..…………..……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

 1. Deklaruję ponadto    termin    wykonania    zamówienia    zgodnie    z    zapisami podanymi w zapytaniu

 

 1. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
  • cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
  • spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
  • uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
  • uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
  • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
  • posiadam wiedzę    i   doświadczenie    pozwalające   na   realizację    zamówienia   zgodnie   z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
  • zrealizuję przedmiot umowy w terminie ……….… dni od dnia złożenia zamówienia.

 

 

/data i miejsce/                                                                                            /pieczęć i podpis/y oferenta/

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

/data i miejsce/                                                                                            /pieczęć i podpis/y oferenta/