bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

26.04.2018

Ogłoszenie nr500092217-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500092217

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 542131-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat rekreacyjnych drewnianych w miejscowościach Babkach, Wilkasach, Wiłkajciach i Kośmidrach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach Część II – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach Część III – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach Część IV – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowi elementy pomocnicze, poglądowe, wspomagające wycenę robót budowlanych), odpowiednio dla każdej z wydzielonych części postepowania, stanowiących załączniki do SIWZ, dostępnej na stronie internetowej zamawiającego - http://frrg.pl/bip/index.php Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienia kierownika robót budowlanych, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), - utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., - ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.), II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4 Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45112723-9

SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: II część postępowania została unieważniona w dniu 26.04.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 34 400,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 27 703,18 zł brutto.

 

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: III część postępowania została unieważniona w dniu 26.04.2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 36 900,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 34 497,61 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 26.04.2018

Dokument oglądany razy: 165
« inne aktualności