bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o unieważnieniu. Ogłoszenie nr 500128366-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

07.06.2018

Gołdap, dn. 07.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.) w trybie  art. 93 ust. 1 pkt 1)    ww. Ustawy, informuje o unieważnieniu części 2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry”, a dotyczącej odpowiednio zagospodarowania terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach i Wiłkajciach, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w ww. częściach postepowania podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1pkt. 12) Ustawy Pzp, i jego oferta podlega odrzuceniu w trybie art. 89  ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy.  

Z poważaniem  

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 07.06.2018

Dokument oglądany razy: 213
« inne aktualności