bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o unieważnieniu nr 500130484

11.06.2018

Gołdap, dn. 11.06.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579           ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości               77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

Z poważaniem

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Ogłoszenie nr 500130484-N-2018 z dnia 11-06-2018 r. FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 561525-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową wiatrołapu, budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski dwuspadowy (stropodach) kryty papą. Dane liczbowe po zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie : Pz - 48,1m², V – 157,24m³, Pu – 32,93m² Inwestycja realizowana na działce o nr. geodezyjnym :257/3 obręb Kośmidry w m.Kośmidry, gmina Gołdap. Kategoria obiektu budowlanego IX. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych : ziemnych , rozbiórkowych, betonowania, zbrojarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkowych, wykonania pokrycia dachowego , roboty instalacyjne hydrauliczne , instalacyjne kanalizacyjne, instalacji elektrycznych i zakupu mebli. Uwaga ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje takich robót jak: roboty rozbiórkowe z wywiezieniem i utylizacją gruzu po za zakresem okreslonych w przedmiarze robót, wykonania i rozbiórki ogrodzenia placu budowy, wykonania ocieplenia i elewacji budynku, wykonania przyłączy wod-kan, białego montażu, drobnych robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach wykonawczych - załącznik nr 8, do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ i w przedmiarach robót - załącznik nr 10 i 11 do SIWZ (stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, - wykonania inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienia kierownika robót budowlanych, - organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), - utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, - uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., - ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.), II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7   Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332200-6, 45310000-3, 45260000-7, 45262500-6, 45261210-9, 45450000-6, 45231300-8, 45111300-1 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ   IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 11.06.2018

Dokument oglądany razy: 231
« inne aktualności