bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja z otwarcia ofert

28.06.2018

Gołdap, dn. 26.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry”

  1. a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 199 998,73 zł brutto z czego:

Część 1 Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach 47 699,70 zł Część 2 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach 27 703,18 zł Część 3 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach – 34 497,61 Część 4 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach – 90 098,24

  1. b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj.: do 26.06.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

  Część 1 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap 36 356,63 36 miesięcy

  Część 2 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wilkasach  

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap 34 257,20 36 miesięcy

  Część 3 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Wiłkajciach

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, 19-500 Gołdap 36 598,53 36 miesięcy

  Część 4 – Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Kośmidrach

Lp Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa (zł brutto) Okres gwarancji
1 Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski Os. Emilii Plater 10, 19-500 Gołdap 92 786,37 60 miesięcy

 

 Z poważaniem

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Uwaga! W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o których mowa     w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przekazania ww. informacji albo zamieszczenia jej na stronie internetowej, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o udzielenie zamówienia.    

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 28.06.2018

Dokument oglądany razy: 193
« inne aktualności