bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.07.2018

Gołdap, dn. 10.07.2018 r.

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie       art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.       poz. 1579 ze zm.), informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn.: Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy, Wiłkajcie i Kośmidry oferta złożona do części 1 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Babkach, przez:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi  z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A   została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 36 356,63 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena [maks. 60 pkt] Gwarancja [maks. 40 pkt]  
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi 60,00 40,00 100,00

  oferta złożona do części 2 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Wilkasach, przez:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 34 257,20 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena [maks. 60 pkt] Gwarancja [maks. 40 pkt]  
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi 60,00 40,00 100,00

  oferta złożona do części 3 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Wiłkajciach, przez:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 1A została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 36 598,53 zł brutto
  • okres gwarancji – 36 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena [maks. 60 pkt] Gwarancja [maks. 40 pkt]  
1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi 60,00 40,00 100,00

  oferta złożona do części 4 – zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczna i rekreacyjną w Kośmidrach, przez:  Mieczysława Markowskiego Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski z siedzibą w Gołdapi (19-500) Osiedle Emilii Plater 10 została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 92 786,37 zł brutto
  • okres gwarancji – 60 miesięcy

w przedmiotowej 1 części postepowania wpłynęła 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Streszczenie oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu zawierające przyznaną punktację w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty Nazwa (Firma) Wykonawcy Kryterium oceny ofert Łączna punktacja
Cena [maks. 60 pkt] Gwarancja [maks. 40 pkt]  
1 Mieczysław Markowski Zakład Ogólnobudowlany 60,00 40,00 100,00

 

Z poważaniem

Piotr Wasilewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 10.07.2018

Dokument oglądany razy: 192
« inne aktualności