bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - informacja o unieważnieniu

31.07.2018

Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak Nazwa projektu lub programu Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak Numer ogłoszenia: 583658-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową wiatrołapu, budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski dwuspadowy (stropodach) kryty papą. Dane liczbowe po zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie: Pz - 48,1m², V – 157,24m³, Pu – 32,93m² Inwestycja realizowana będzie na działce o nr. geodezyjnym :257/3 obręb Kośmidry w m. Kośmidry, gmina Gołdap. Kategoria obiektu budowlanego IX. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych: ziemnych, rozbiórkowych, betonowania, zbrojarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkowych, wykonania pokrycia dachowego, roboty instalacyjne hydrauliczne, instalacyjne kanalizacyjne, instalacji elektrycznych i zakupu mebli. Uwaga ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje takich robót jak: roboty rozbiórkowe z wywiezieniem i utylizacją gruzu po za zakresem okreslonych w przedmiarze robót, wykonania i rozbiórki ogrodzenia placu budowy, wykonania ocieplenia i elewacji budynku, wykonania przyłączy wod-kan, białego montażu, drobnych robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym wykonawczym - załącznik nr 8 do SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ oraz w przedmiarach robót - załącznik nr 10 i 11 do SIWZ (stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje, aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do :  zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,  wykonania inwentaryzacji powykonawczej,  ustanowienia kierownika robót budowlanych,  organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),  utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,  uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp.,  ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.),
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332200-6, 45310000-3, 45260000-7, 45262500-6, 45261210-9, 45450000-6, 45231300-8, 45111300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 500,00 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ogłoszenie nr 500179986-N-2018 z dnia 31-07-2018 r
zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania
Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 31.07.2018

Dokument oglądany razy: 211
« inne aktualności