bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie 62/08/03/2019 - Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

08.03.2019

Niniejszym zapytaniem ofertowym objęte jest wykonanie zadania pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego do społeczności" działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową wiatrołapu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego również na stronie internetowej zamawiającego - www. frrg.pl, http://frrg.pl/bip/index.php 

Oznaczenie wg. wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45332200-6 - Rozboty instalacyjne kanalizacyjne,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych,
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe,
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych,
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Kryterium Waga
Cena 90
Gwarancja 10

Opis sposobu przyznania punktacji 
Szczegółowy opis przyznawania punktacji w ramach ww. kryteriów oceny ofert zawarty został w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego dostępnego również na stronie internetowej zamawiającego - www.frrg.pl, http://frrg.pl/bip/index.php

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny ich spełnienia został szczegółowo opisany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny również na stronie internetowej zamawiającego www.frrg.pl, http://frrg.pl/bip/index.php

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
b) została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
- powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjanta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy,
c) została złożona po terminie składania ofert,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania

Szczegółowe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego również na stronie www.frrg.pl, http://frrg.pl/bip/index.php

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 396) wydanego na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
4. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego również na stronie zamawiającego - www.frrg.pl, http:// ffrg.pl/bip/index.php 
5. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Opublikował: Piotr Wasilewski
Publikacja dnia: 08.03.2019

Dokument oglądany razy: 19
« inne aktualności