Informacja z otwarcia ofert

Gołdap, dn. 19.07.2018 r.

 

Informacja

 z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zgodnie z art 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) niezwłocznie po otwarciu ofert w ww. postępowaniu, które odbyło się w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:15 w tut. Fundacji, informuje, że:

a) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 53 000 zł brutto

b) w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do 19.07.2018 r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta, złożona przez:
Dom-Kefas-i-hik Dominik Dąbrowski, Armii Krajowej 40, 19-500 Gołdap za cenę ofertową w wysokości 77 500,00 zł brutto i 60-cio miesięcznym terminem gwarancji

Z poważaniem

Piotr Wasilewski

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap