Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów:

I. Miasto i Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki i Banie Mazurskie;

II. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wamax” w Gołdapi i Dom Kultury w Gołdapi

III. Jana Sobutę, Sylwiana Ignacego Świerzbina, Czesławę Kiełbasę, Wacława Eugeniusza Orłowskiego, Bogusława Grzegorza Antosiewicza, Jadwigę Leszczyńską, Zbigniewa Jana Mieruńskiego, Marka Aleksandra Mirosa, Halinę Morzy, Jacka Antoniego Morzego, Jarosława Marka Słomę, Ireneusza Jana Szafrugę, Wiesława Swatka, Krystynę Stanisławę Trzasko, Jarosława Walca, Marzannę Mariannę Wardziejewską, Jolantę Mogilnicką, Dariusza Tadeusza Iwanowskiego.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gołdap.

§ 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności regionu Miasta i Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie oraz okolic.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

 1. Fundacja może przystępować do spółek i innych organizacji i podmiotów.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6.

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap” oraz może używać znaku graficznego.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§ 8.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

1. Celem Fundacji jest:

 1. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 3. Wspieranie rozwoju turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu i jej promocja. 
 4. Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
 5. Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji. 
 6. Działanie na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
 8. Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju osobistego wolontariuszy oraz jakości świadczonych przez nich usług.
 9. Wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i naukowych.
 10. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności.
 11. Integrowanie osób pracujących dla dobra publicznego oraz wspieranie procesu wymiany dobrych praktyk.
 12. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy osobami
  i instytucjami zainteresowanymi.
 13. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej. 
 14. Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 15. Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 16. Działalność profilaktyczna związana z uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem oraz na rzecz równouprawnienia. 
 17. Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji pomocy społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównania szans grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 18. Działanie na rzecz poszerzenia obszaru aktywności obywatelskiej w kraju i za granicą.
 19. Wspieranie rozwoju nowoczesnych instytucji i programów rynku pracy oraz podejmowanie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia.
 20. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej.
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
 22. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 23. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za granicą.
 24. Popularyzacja wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa.
 25. Promocja i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie.
 26. Wzbogacanie zasobów sieci Internet.
 27. Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 28. Działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i gospodarczej.
 29. Rozwój poradnictwa prawnego i pomocy prawnej skierowanego dla obywateli.
 30. Integracja społeczna i zawodowa.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie i obsługę zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
 2. promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali i festynów oraz wydawanie różnych książek, folderów i informatorów o dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
 3. współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i za granicą na polu oświaty, kultury, turystyki oraz przemysłu drobnego,
 4. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz przyczyniania się do wzrostu gospodarczego w regionie poprzez pomoc w organizowaniu robót publicznych, prowadzenie ośrodków kultury,
 5. udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji oraz dla artystów i architektów za ich twórcze dokonania w zakresie promocji regionu,
 6. dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i propagandowej,
 7. inicjowanie i dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i turystycznych mających na celu rozwój regionu,
 8. pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania, opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr,
 9. podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
 10. działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów, oraz innych form zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 11. finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlic,
 12. prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji, 
 13. prowadzenie działalności wydawniczej, 
 14. organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach i innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji,
 15. organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych, ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
 16. realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych
  w zakresie celów statutowych Fundacji,
 17. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, w tym realizację zadań zleconych,
 18. inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.

§ 11.

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, która jest zgodna z celami fundacji
  oraz jest sposobem realizacji celów.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności pożytku publicznego przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 12.

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

 1. 94.99 Z       stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
 2. 94.99 Z       udzielania pomocy finansowej wspomagającej inicjatywy przedsiębiorcze,
 3. 94.99 Z       wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem,
 4. 94.99Z        wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo technicznej oraz informacji, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez fundację a także odpowiednich programów,
 5. 94.99 Z       organizowanie kursów, szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych,
 6. 94.99 Z       organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży, mających na celu rozwój i aktywizację regionu,
 7. 94.99 Z       stworzenie możliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego i resocjalizacji dla osób uzależnionych (pomoc medyczna, finansowa, własne doradztwo techniczne i ekonomiczne),
 8. 94.99 Z       promocji kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali i festynów oraz wydawanie książek, folderów i informatorów
  o dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
 9. 94.99 Z       prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych,
 10. 94.99 Z      udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji,
 11. 94.99.Z      pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc
  w uzyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania, opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr,
 12. 94.99.Z     podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
 13. 85.59.B      działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, sympozjów, konsultacji, warsztatów, oraz innych form zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 14. 88.99.Z     finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
 15. 79.90.B     prowadzenie biura informacji turystycznej i promocji,
 16. 58.19.Z     prowadzenie działalności wydawniczej,
 17. 94.99Z      organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji,
 18. 94.99.Z     organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych, ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
 19. 94.99.Z     realizowanie projektów transgranicznych, międzyregionalnych
  i międzynarodowych w zakresie celów statutowych Fundacji,
 20. 94.99.Z     współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi
  i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 21. 94.99.Z     inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.

§ 13.

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

 1. 94.99 Z       stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,
 2. 94.99 Z       udzielania pomocy finansowej wspomagającej inicjatywy przedsiębiorcze,
 3. 94.99 Z       wspieranie działań administracyjno-organizacyjnych w gminach wymagających przekształceń strukturalnych, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych takim bezrobociem,
 4. 94.99Z        wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo technicznej oraz informacji, doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez fundację a także odpowiednich programów,
 5. 94.99 Z       organizowanie kursów, szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych,
 6. 94.99 Z       organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży, mających na celu rozwój i aktywizację regionu,
 7. 94.99 Z       stworzenie możliwości powołania i prowadzenia ośrodków leczenia odwykowego i resocjalizacji dla osób uzależnionych (pomoc medyczna, finansowa, własne doradztwo techniczne i ekonomiczne),
 8. 94.99 Z       promocji kultury regionalnej w kraju i zagranicą poprzez organizowanie festiwali i festynów oraz wydawanie książek, folderów i informatorów o dorobku i potrzebach regionu oraz lokalnej prasy i wydawnictw,
 9. 94.99 Z       prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych, 
 10. 94.99 Z      udzielanie stypendiów dla osób realizujących cele fundacji, 
 11. 94.99.Z      pobudzanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w uzyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, propagowanie sprawdzonych metod zarządzania, opracowywanie strategii rozwoju, szkolenia kadr,
 12. 94.99.Z     podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, 
 13. 88.99.Z     finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym prowadzenie funduszu stypendialnego i świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży,
 14. 79.9          Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 15. 94.99Z      organizację, finansowanie, wspieranie lub udział w targach, konferencjach, festynach, konkursach, przeglądach, wystawach innych przedsięwzięciach związanych z celami Fundacji, 
 16. 94.99.Z     organizację i wspieranie wydarzeń oraz imprez kulturalnych, naukowych, rekreacyjnych, ekologicznych, sportowych, turystycznych i gospodarczych, 
 17. 94.99.Z     realizowanie projektów współpracy transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych w zakresie celów statutowych Fundacji,
 18. 94.99.Z     współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 
 19. 94.99.Z     inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.

§ 14.

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:

a. prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b. wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

c. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

§ 14a.

Fundacja może realizować usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, usługi opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 15.

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 16.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 12.800 PLN (dwanaście tysięcy osiemset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 6.400 PLN (sześć tysięcy czterysta złotych).

§ 17.

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. W stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczanie ich zobowiązań majątkiem Fundacji,
 2. przekazywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których oni uczestniczą, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 19.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,

b. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na potrzeby rozwoju regionalnego w Polsce,

c. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

d. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

e. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych,

f. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,

g. dochodów z nabytych na giełdach papierów wartościowych,

h. inne wpływy i dochody.

§ 20.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) lub gdy idzie o osobę zagraniczną kwotę w wysokości 5.000 USD lub 5.000 EUR (pięć tysięcy dolarów amerykańskich lub pięć tysięcy euro) uzyskują tytuł Honorowego Członka Fundacji jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 23.

Tytuł Honorowego Członka Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

§ 23a

 1. Fundacja przeznacza zysk lub nadwyżkę bilansową na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.
 2. O proporcji podziału zysku lub nadwyżki bilansowej, o którym mowa w ust. 1, decyduje Rada Fundacji.

Rozdział IV

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§ 24.

Organami Fundacji są:

a) Zgromadzenie Fundatorów,

b) Rada Fundacji,

c)  Zarząd Fundacji.

§ 25.

1. Radę Fundacji tworzy od pięciu do dziewięciu osób wybieranych na okres 4 lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

2. Zarząd Fundacji tworzy do 5 członków wybranych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 26.

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.

2. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,

b) rozpatrywanie sprawozdań Rady Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

c) uchwalanie zmian statutu,

d) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaka Fundacja może zaciągnąć,

e)  wybór członków Rady Fundacji,

f)  zatwierdzanie regulaminu działania Rady Fundacji,

g) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji.

3.  Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz w roku.

4.  Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez Zarząd a nadzwyczajne również przez Radę Fundacji.

§ 27.

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Członków Rady wybiera Zgromadzenie Fundatorów spośród kandydatów zaproponowanych przez Fundatorów.

3. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 28.

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności rocznej Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,

2. opiniowanie zmian statutu,

3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,

5. zatwierdzanie rocznych planów finansowych działalności Fundacji,

6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

7. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach niniejszego statutu,

8. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

9. wszystkie opinie dla Zarządu Fundacji i Zgromadzenia Fundatorów Rada przedstawia na piśmie.

§ 29.

1. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu.

4. Rada może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w  inny sposób wspomagają w działalności Fundacji.

5. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje przez Zgromadzenie Fundatorów, które go wybrało, w przypadkach:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby, ułomności powodujących trwałą niezdolność wykonywania funkcji,

c)  niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok,

d)  nienależytego wypełniania funkcji członka Rady.

6.  W chwili śmierci członkostwo w Radzie ustaje, a Zgromadzenie Fundatorów powołuje do końca kadencji nowego członka Rady.

7. Członkostwo w Radzie wygasa samoczynnie, jeżeli członek Rady lub jego małżonek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i pobiera wynagrodzenie za pracę w Fundacji lub jednostkach gospodarczych będących własnością Fundacji.

8.  Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w ciągu 7 dni na pisemne żądanie 10 Fundatorów, Zarządu lub 5 członków Rady.

9.  Przewodniczący zwołuje pisemnie posiedzenie na 7 dni przez terminem, podając porządek, termin i miejsce posiedzenia.

10. Posiedzenie Rady są protokołowane.

§ 30.

1. Zarząd składa się do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2. Rada powierza wybranym członkom Zarządu funkcję prezesa i wiceprezesów.

3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu następuje w odrębnym tajnym głosowaniu na poszczególnych członków Zarządu.

4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania funkcji,

d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu.

6. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Zgromadzenia Fundatorów.

7. Zarząd w szczególności:

a) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celem statutowym i obowiązującymi przepisami prawa,

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

c) proponuje i wdraża wieloletnie i roczne programy działania Fundacji po pisemnym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę,

d) sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo – gospodarczej,

h) podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i innych organizacji,

i) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,

j) ustala organizację wewnętrzną Fundacji i podejmuje decyzję o tworzeniu i likwidacji zakładów gospodarczych,

k) ustala regulamin działalności gospodarczej Fundacji i kierunki jej działania.

8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 31.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy lub 2 dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje się poprzez zarządzenia.

§ 33.

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.

3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Umowę o pracę i ustalenie wynagrodzenia z pozostałymi członkami Zarządu dokonuje Prezes Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Fundator może być członkiem Zarządu.

6. Wynagrodzenia członków Zarządu są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 33a.

1. Rada Pracowników składa się ze wszystkich pracowników Fundacji.

2. Rada Pracowników jest ciałem konsultacyjno-doradczym Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, a jej uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.

3. Rada Pracowników obowiązana jest do przygotowania projektu regulaminu określającego jej pracę i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 34.

 1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych osób  (quorum).
 2. W przypadku braku quorum posiedzenie organów Fundacji może odbyć się w drugim terminie, tego samego dnia, trzydzieści minut później i uchwały wówczas podejmowane są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz zmiany jej statutu, które muszą być podjęte większością 1/2 głosów Zgromadzenia Fundatorów a powołanie i odwołanie Zarządu może nastąpić zwykłą większością statutowego składu Rady Fundacji.
 3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 35.

Zbycie nieruchomości przekraczającej wartość 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) stanowiących własność Fundacji może nastąpić tylko za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 36.

1.      Zmiana statutu nie może dotyczyć podstawowych celów Fundacji.

2.      Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 37.

1. Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Podstawowa działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na utworzeniu spółek prawa handlowego lub wnoszeniu wkładu pieniężnego lub aportów do spółek już istniejących. Fundacja w takich spółkach będzie reprezentowana przez Zarząd.

2. Fundacja może pozyskiwać środki pieniężne na realizację celów statutowych również poprzez:

a) dzierżawę nieruchomości i lokali będących jej własnością,

b) wypożyczanie majątku ruchomego,

c) działalność gospodarczą.

§ 38.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych, w oparciu o klasyfikację PKD według klasyfikacji głównych wraz z ich rozszerzeniami:

1)    18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

2)    47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

3)    58 – Działalność wydawnicza;

4)    59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

5)    62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

6)    63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;

7)    66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

8)    70 – Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem;

9)    73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

10)  85 – Edukacja;

11)  87 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;

12)  90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

13)  93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

2.  Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:

      a)  część funduszu założycielskiego w wysokości 6.400 PLN (sześć tysięcy czterysta złotych),

      b) część zysków osiągniętych przez utworzenie spółki prawa handlowego w wysokości określonej przez Radę,

      c) część zysków z bezpośredniej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

      d) subwencje od sponsorów Fundacji.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 39.

Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 40.

1.     Z działalności gospodarczej w każdym roku kalendarzowym sporządza się bilans i rachunek wyników, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę.

 1.   Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o podziale zysku.

3.      Jeżeli wynik gospodarczy wykaże straty, Zarząd przedstawia Radzie i Zgromadzeniu Fundatorów sprawę wraz z odpowiednimi wnioskami co do potrzeby i możliwości kontynuowania dotychczasowej działalności oraz sposobu i źródła pokrycia strat.

§ 41.

Zarząd określa wielkość zatrudnienia w prowadzonej działalności gospodarczej oraz zasadę wynagradzania i limit środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 42.

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu stosownie do obowiązujących zasad.

§ 43.

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji przedstawionej na piśmie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 44.

1.     Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.     Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3.     Decyzje o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 45.

1.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w formie uchwały.

2.     Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.

3.     O likwidacji fundacji jej Rada zawiadamia organ nadzorujący.

§ 46.

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.