Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap została powołana do życia 10 grudnia 1997 roku

Jej fundatorami obok osób prawnych i fizycznych są trzy sąsiadujące ze sobą gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Gmina Gołdap, Gmina Banie Mazurskie i Gmina Dubeninki. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, mających na celu rozwój i aktywizację regionu. Szczegółowe cele i rodzaje działalności znajdziemy w Statucie.

Fundacja jest organem prowadzącym dwie publiczne szkoły wiejskie:

Od września 2014 do sierpnia 2019 roku fundacja była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Jabłońskich

Od wielu lat realizujemy zadania zlecone z zakresu rozwoju turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap ponadto prowadzi:

Misja Fundacji realizowana jest poprzez m.in. następujące cele:

  • stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
  • wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;
  • wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;
  • wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;
  • promowanie powiatu gołdapskiego;
  • organizowanie kursów, szkoleń,
  • prowadzenie szkoleń i wspomaganie inicjatyw proekologicznych,
  • działalność szkoleniowa i edukacyjna, w tym przede wszystkim inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie szkoleń;
  • więcej w Statucie.

Funkcję prezesa Zarządu FRRG pełni Piotr Wasilewski.

Na skróty: