Zasady uzyskiwania dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap
E-mail: poczta@frrg.pl

Wnioski dotyczące działalności szkół prowadzonych przez fundacje należy składać na adres placówki lub w formie elektronicznej na właściwą skrzynkę poczty elektronicznej szkoły. Osobami upoważnionymi do odpowiedzi są osoby pełniące dyrektora szkoły każdej z placówek prowadzonych przez fundację.

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap oraz na stronach internetowych fundacji oraz szkół prowadzonych przez fundację,
 • udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),
  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnionych w BIP:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje, są zobowiązane do:
1) poinformowania o źródle ( np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazania nośnika lub źródła emisji ), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Włodowice,
2) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3) podania zakresu odpowiedzialności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za udostępniane lub przekazywane informacje.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnionych na wniosek:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz.631 z późn. zm. ) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz.1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Zasady odpowiedzialności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnianie informacji  w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy żądany zakres stanowi informację publiczną i:
1) informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap,
2) została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap
E-mail: poczta@frrg.pl

Wniosek powinien spełniać warunki formalne określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do dwóch miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


Fundacja  po rozpatrzeniu wniosku: 
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę,
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
4) odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Fundację Rozwoju Regionu Gołdap o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Fundacja w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Fundacji. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Fundacja:

 1. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw,
 2. informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
 3. odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap o przyjęciu oferty.

Fundacja nie jest zobowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Fundacja umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Ograniczenia

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

 1. których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem,
 2. powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie,
 3. do których prawa autorskie i prawa pokrewne przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane w rozumieniu przepisów ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. poz. 631, z późn. zm.),
  prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238),
  prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. poz. 1300, z 2006 r. poz. 877, z 2007 r. poz. 662, z 2011 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1830),
  prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,
 4. będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych lub archiwów, w przypadku, gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł.

Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.