Ogłoszenie o unieważnieniu nr 500130484

Gołdap, dn. 11.06.2018 r.

 Informacja o unieważnieniu

 Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap w trybie art. 93 ust. 3 pkt 2) w związku z art. 92 ust. 1. pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579           ze zm.), zawiadamia o unieważnianiu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap, na podstawie     art. 93 ust. 1 pkt. 4) ww. Ustawy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości               77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

Z poważaniem

Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Ogłoszenie nr 500130484-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP: Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 561525-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP, Krajowy numer identyfikacyjny 790338371, ul. PLAC ZWYCIĘSTWA  16, 19-500  GOŁDAP, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876152090, 501722287, e-mail krystyna.pawelska@wp.pl, krystyna.pawelska@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.frrg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej hydroforni na lokalne centrum rozrywki z dobudową wiatrołapu, budynek parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski dwuspadowy (stropodach) kryty papą. Dane liczbowe po zmianie sposobu użytkowania i rozbudowie : Pz – 48,1m², V – 157,24m³, Pu – 32,93m² Inwestycja realizowana na działce o nr. geodezyjnym :257/3 obręb Kośmidry w m.Kośmidry, gmina Gołdap. Kategoria obiektu budowlanego IX. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych : ziemnych , rozbiórkowych, betonowania, zbrojarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkowych, wykonania pokrycia dachowego , roboty instalacyjne hydrauliczne , instalacyjne kanalizacyjne, instalacji elektrycznych i zakupu mebli. Uwaga ! Przedmiot zamówienia nie obejmuje takich robót jak: roboty rozbiórkowe z wywiezieniem i utylizacją gruzu po za zakresem okreslonych w przedmiarze robót, wykonania i rozbiórki ogrodzenia placu budowy, wykonania ocieplenia i elewacji budynku, wykonania przyłączy wod-kan, białego montażu, drobnych robót wykończeniowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach wykonawczych – załącznik nr 8, do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ i w przedmiarach robót – załącznik nr 10 i 11 do SIWZ (stanowi element pomocniczy, poglądowy, wspomagający wycenę robót budowlanych). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy. Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp. Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do : – zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia, – wykonania inwentaryzacji powykonawczej, – ustanowienia kierownika robót budowlanych, – organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.), – utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót, – uporządkowania terenu po zakończeniu robót ,itp., – ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.),

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332200-6, 45310000-3, 45260000-7, 45262500-6, 45261210-9, 45450000-6, 45231300-8, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy PZP, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej w wysokości 77 870,19 zł brutto, przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.: 53 000,00 zł brutto.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.