ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gołdap, dn. 07.05.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, reprezentowana przez Prezesa Fundacji, na podstawie           art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r.     poz. 1579 ze zm.), informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój turystyki w gminie Gołdap poprzez zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów w miejscowościach: Babki, Wilkasy,  Wiłkajcie i Kośmidry”

oferta złożona do części 1- zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w Babkach, przez:

RICOLAND – DOM Renata Górska

z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ulicy Papiernia 4E

 

została uznana zgodnie z art. 2 pkt. 5) lit. a) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy, za najkorzystniejszą na podstawie bilansu ceny oraz okresu gwarancji, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryteria oceny ofert, tj.:

  • cena ofertowa – 45 510,00 zł brutto
  • okres gwarancji – 48 miesięcy

 

W przedmiotowej 1 części postępowania, wpłynęła 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu, której przyznana została  następująca punktację w kryteriach oceny ofert oraz  łączna punktacja:

 

Nr oferty Kryterium cena

(maks. 60 pkt.)

Kryterium gwarancja

(maks. 40 pkt.)

 

Łączna punktacja
1 60 40 100

 

Z poważaniem
Piotr Wasilewski
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty